Privacy - Bradom BV

Bradom BV hecht belang aan uw privacy. 

Bradom BV wordt volgens het AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Bradom BV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u zich, bij eventuele vragen, of voor de uitoefening van uw rechten , kan wenden tot BRADOM BV.

Adres : Jozef de Veusterstraat 67  -  2650 Edegem

Ter attentie van Eddy Brants

Ondernemingsnummer  0451.520.944

Tel. Nr.  03/449.14.10

Info@bradom.be

Bradom BV verwerkt hoofdzakelijk persoonlijke identificatie- of contactgegevens , waaronder uw voornaam, naam, rijksregisternummer, adres, professionele gegevens en persoonlijke kenmerken, waaronder uw geboortedatum, geslacht, nationaliteit, beroep, inkomsten, financiële gegevens…

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor

  • het verstrekken voor de diensten waarvoor u op ons beroep doet;
  • in het kader van onze wettelijke opdrachten ;
  • in het kader van onze verplichtingen tegenover de beroepsvereniging

Zoals wettelijk vereist, verwerkt Bradom ook gerechtelijke en overige gegevens. Dit zijn :

  • gegevens betreffende strafdossier of strafregister, boetes, overeenkomsten met overheid die wij nodig hebben voor het juist verwerken van de diensten en wettelijk opdrachten waarvoor wij instaan.

Wij verwijzen eveneens naar volgende wetgeving, waarvoor wij diverse persoonlijke gegevens moeten bij houden teneinde de klant en onze eigen belangen te verdedigen :

  • wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten stelt de cijferberoeper aan als autoriteit (art 85) het opdracht tot het houden van toezicht ter plaatse en op afstand en het instellen van specifieke procedures voor de ontvangst van meldingen van inbreuken op deze wetgeving en de opvolging ervan.
  • KB dd 30 juli 2018 betreffende de verwerkingsmodaliteiten van het UBO register tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 18 september 2017 bepaalt dat in het artikel 8§2 dat :

“Om de Administratie van de Thesaurie in staat te stellen de onderworpen entiteiten te identificeren, delen de toezichtautoriteiten aan de Administratie van de Thesaurie de lijst mee van de onderworpen entiteiten die onder hun toezicht vallen. Deze lijst omvat minstens de benaming en het KBO-nummer van de betrokken onderworpen entiteiten.” De onderworpen entiteiten zijn onze klanten natuurlijke personen en rechtspersonen”

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen eveneens gebruikt worden om u te informeren over activiteiten en acties (zoals bvb nieuwsbrieven) die voor uw interessant kunnen zijn. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke vastgelegde periode van 7 jaar, (of langer, indien verplicht door de wetgeving) aangezien dit wordt verplicht door de wetgeving in verband met het bewaren van stukken als bewijskracht voor de boekhouding en het fiskale dossier van de klant.

U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een aanvraag aan Bradom gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U heeft tevens het recht om te vragen geen berichten meer te krijgen in verband met direct marketing of nieuwsbrieven.

Voor zover dit wettelijk mogelijk is, kan u vragen uw gegevens te verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan vragen die manifest ongegrond of buitensporig zijn. De informatie die wij over u in ons bezit hebben, of een verklaring waarin wordt gespecificeerd dat wij geen informatie over u bezitten, wordt u gratis opgestuurd binnen een maand na uw verzoek. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal vragen. Uw vraag wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is. Als u een verzoek indient moeten wij beoordelen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Een door de wet of reglementering opgelegde verwerking, bewaartermijn of een gerechtvaardigde grondslag kan eventueel als gevolg hebben dat wij geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit U kan ten allen tijde een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be/( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Het is absoluut niet noodzakelijk eerst bij het BIBF een klacht in te dienen aleer u klacht kan indienen bij de GBA. Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens Het BIBF stelt allesin het werk om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal het BIBF u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG. Wie contacteren in geval van klachten? U kan steeds contact op te nemen met privacy-bibf@bibf.be of u kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, emailadres: contact@apd-gba.be/( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Het is dus absoluut niet noodzakelijk eerst bij het BIBF een klacht in te dienen aleer u klacht kan indienen bij de GBA.